Uvjeti prodaje

# 1
Područje primjene


Na poslovni odnos između Jednog klika d.o.o. i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe.
Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Za potrebe svog online foto-servisa i obradu narudžbi Jedan klik će koristiti vlastitu infrastukturu i softver.

#2
Ugovorni partner


Ugovorni partner Naručitelja je tvrtka Jedan klik d.o.o. s poslovnim sjedištem u Puli.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, dok djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

#3
Sklapanje ugovora


Naručitelj Jednom kliku daje narudžbu za izradu odabranog proizvoda s odabranim digitalnim fotografijama (u daljnjem tekstu: Roba). Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta, Jedan klik potvrdi porukom o uspješnosti narudžbe (odmah na webu, a zatim i porukom elektronske pošte).

#4
Cijene


Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan sklapanja ugovora, a koje su navedene na portalu iPokloni. Eventualne promjene cijena ne odnose se na već naručene proizvode. Cijene su izražene u Kunama s uključenim PDV-om. Nakon online slanja Vaše narudžbe, dobit ćete e-mail potvrdu narudžbe sa svim detaljima.

#5
Pravo opoziva, pravo povrata Robe


Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe nakon što je Jedan klik potvrdio prihvat, jer se proizvodi izrađuju prema predlošcima i s fotografijama Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

#6
Isporuka, otprema


Narudžba se preuzima sukladno odredbama utvrđenim na portalu iPokloni i ukoliko Naručitelj i Jedan klik nisu drugačije ugovorili.
Rok isporuke je 7 radnih dana, a pošiljke se šalju na adresu Naručitelja putem kurirske službe GLS Hrvatska. Pošiljke s izrađenim proizvodima šalju se i isporučuju isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.
U trenutku preuzimanja pošiljki od strane dostavne službe, Naručitelj se obavještava informativnom obavjesnom sistemskom porukom elektroničke pošte o najvjerojatnijem mogućem datumu isporuke - navedeno vrijeme isporuke je samo informativno.
Ukoliko Jedan klik kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o dokazanoj krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani Jednog klika.

#7
Plaćanje


Naručitelj plaća Robu pouzećem ili kreditnim karticama navedenim na stranici portala gdje se odabire način plaćanja.
Odabirom opcije plaćanja pouzećem, Naručitelj će prilikom preuzimanja pošiljke, dostavljaču platiti iznos otkupnine, troškova dostave i naknade za otkupninu tj. iznos identičan onome dobivenom e-mail potvrdom narudžbe.
U postupku autorizacije plaćanja kreditnim karticama koristimo najnoviju 3D Secure tehnologiju koja omogućuje zaštitu najviše razine za prijenos podataka o kreditnoj kartici, pri čemu podaci Naručitelja ostaju tajni, nisu dostupni ni Jednom kliku, te ne postoji mogućnost zloupotrebe.
Ukoliko naručitelj posjeduje nekakav kod za popust, upisuje ga na za to predviđeno mjesto u košarici i prati njegovu primjenu u izračunu koja ovisi o uvjetima samog koda. Kodovi, popusti i akcije se međusobno ne mogu zbrajati.

#8
Pridržaj vlasništva


Roba ostaje u vlasništvu Jednog klika sve do potpunog plaćanja sve Robe iz iste narudžbe.

#9
Odgovornost za nedostatke


Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije 3 dana po primitku robe elektronskom poštom na adresu info@ipokloni.com ili na telefon 052-380-228. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od 15 dana.
Kod opravdanih reklamacija Jedan klik ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ona ne uspije Jedan klik će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu Robu u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu Robe.

#10
Odgovornost


Jedan klik odgovara samo za štete na samoj Robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni.
Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka u bazi podataka Naručitelja ili Jednog klika kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža je isključena.
Jedan klik ne jamči za ostala, netehnička svojstva proizvoda koja proizlaze kao rezultat kombinacije ponuđenih opcija i vlastitog materijala Naručitelja (fotografije, tekst), te njegovog subjektivnog izraza u trenutku izrade proizvoda.

#11
Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti


Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka. Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Jedan klik sa svim podacima postupa povjerljivo što znači da se neće objavljivati, ustupati trećim osobama ili tvrtkama ili na bilo koji način zlouporabiti.
Korisnik ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom slanjem elektronske poruke na adresu podrska@ipokloni.com. Jedan klik se u slučaju opoziva, a po izričitom zahtjevu korisnika, obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran.
Korisnik portala www.ipokloni.com može u svakom trenutku otkazati primanje marketinških poruka i obavijesti o akcijama slanjem elektronske poruke na adresu podrska@ipokloni.com. Također na istu adresu može se zatražiti odjava članstva, ali tako da je elektronska poruka adekvatnog sadržaja upućena isključivo s registrirane e-mail adrese korisnika. Reaktivacija članstva, također je moguća u svakom trenutku, slanjem elektronske poruke adekvatnog sadržaja na istu adresu, upućena isključivo s registrirane e-mail adrese korisnika.

#12
Autorska prava, kazneno pravo


Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Jedan klik kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.
Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Jedan klik sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

#13
Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo


Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Jednog klika d.o.o. U slučaju pravnih sporova u svezi s ovim poslovnim odnosom primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo.